Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – informacje dla osoby, od której zbierane są dane osobowe.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zw. dalej „Rozporządzeniem” informuje się, że:

Administratorem danych osobowych jest: fundacja pod nazwą „Nasz Śląsk im. Generała Jerzego Ziętka”
z siedzibą w Chorzowie, KRS nr 0000198194, adres: ul. Łani 1, 41-500 Chorzów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wchód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Adres poczty elektronicznej: biuro@naszslask.org

Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie przez administratora działalności opisanej jako jego cele wskazane pod podanym wyżej KRS, w tym w zakresie opieki społecznej oraz na rzecz rozwoju oświaty i wychowania, kultury i sztuki, ochrony środowiska w szczególności organizacja i prowadzenie przedsięwzięć imprez charytatywnych oraz prowadzenie działalności gospodarczej służącej realizacji jej celów, a także promocja działalności Administratora.

Podstawa prawna: dane osobowe mogą być przetwarzane na jednej z podstaw prawnych wskazanych w art. 6 ust. 1 RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią.

Podstawa przetwarzania danych może również wynikać z przepisów prawa (np. sprawozdawczość  podatkowa).

Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych: odbiorcami danych osobowych są podmioty współpracujące z administratorem w związku z wykonywaną przez niego działalnością, w tym podwykonawcy i kontrahenci a także podmioty wykonujące na rzecz administratora usługi organizacyjne, księgowo-rachunkowe, kadrowe, pracownicze, promocyjne itp.

Kategorie danych osobowych, jakie są przetwarzanie przez administratora: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pseudonim), dane dokumentów identyfikacyjnych, miejsce dotyczące zamieszkania/adres korespondencyjny, dane kontaktowe (telefon, e-mail, komunikatory w mediach społecznościowych), dane niezbędne dla realizowania działalności, o której mowa w punkcie dotyczącym celów przetwarzania wskazanych jak wyżej.

Okres przechowywania danych osobowych: dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu lub celów administratora, w związku z którym są one zbierane, opisanych jak wyżej.

Prawnie uzasadnione interesy przetwarzania danych osobowych: w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest realizacja celów działalności administratora wskazanych jak wyżej.

Uprawnienia osoby, od której zbierane są dane osobowe: zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b Rozporządzenia, osoba od której zbierane są dane osobowe ma prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku zbierania danych osobowych na podstawie zgody osoba, od której dane zostały zebrane, ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dobrowolność podania danych osobowych: podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wykonania umowy lub współpracy z administratorem, a brak ich podania może powodować brak możliwości realizacji umowy lub celów działalności administratora ( w szczególności przedsięwzięć charytatywnych).

Profilowanie danych osobowych: dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu mając na celu zapewnienie właściwej realizacji celów administratora w ramach prowadzonej przez niego działalności. Profilowanie będzie prowadzone na podstawie danych osobowych znajdujących się
w zbiorze administratora.