Statut fundacji

„FUNDACJA  NASZ  ŚLĄSK im. gen. Jerzego Ziętka”

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

„Fundacja Nasz Śląsk im. gen. Jerzego Ziętka” zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez osoby: wg załącznika – „Lista fundatorów”, zwanych dalej Fundatorami działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984  r. o fundacjach (Dz.U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Katowice. Czas trwania Fundacji nie jest ograniczony.

§ 4

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Edukacji Narodowej i Sportu.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a także obszar innych państw na zasadach przewidzianych w umowach międzynarodowych i przepisach szczególnych.

 

Rozdział II
Cele, zasady i formy działalności Fundacji

§ 7

Celem działalności fundacji jest:

 1. Podejmowanie działań w zakresie opieki i pomocy społecznej oraz na rzecz rozwoju oświaty i wychowania;
 2. Prowadzenie działań na rzecz rozwoju kultury i sztuki;
 3. Prowadzenie działań na rzecz ochrony środowiska;
 4. Propagowanie dorobku i przedsięwzięć twórczych.
 5. Wspieranie działalności społecznej, naukowej i oświatowej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych w Rzeczpospolitej Polskiej;
 6. Podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do wzrostu zaangażowania polskiego społeczeństwa w działania, które sprzyjają szybkiemu i stabilnemu rozwojowi Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. Działalność na rzecz rozwoju świadomości obywatelskiej oraz rozwoju gospodarczego.

§ 8

Cele działania Fundacji realizowane są w szczególności poprzez:

 1. inicjowanie, organizowanie i pozyskiwanie pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz Fundacji;
 2. pokrywanie kosztów udziału w kongresach, konferencjach i sympozjach;
 3. przyznawanie stypendiów na prowadzenie badań, doskonalenie umiejętności oraz pracę twórczą w kraju i zagranicą;
 4. dokształcanie kadr - nieodpłatnie;
 5. popieranie nauki języków obcych;
 6. pomoc finansową i rzeczową mieszkańcom Górnego Śląska, a w szczególności:
   
  • dzieciom i młodzieży, wyróżniającym się studentom pochodzącym z rodzin biednych;
  • ludziom starszym potrzebującym pomocy, szczególnie biednym, zagubionym i bezradnym;
  • chorym i niepełnosprawnym, inwalidom i kalekom;
  • bezrobotnym;
  • instytucjom takim jak: ośrodki pomocy społecznej, hospicja, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale oraz przychodnie zdrowia;
  6.1. doradztwo prawne, pomoc biurowa mieszkańcom Górnego Śląska
  6.2. organizowanie różnych form rozwoju kulturalnego społeczeństwa Górnego Śląska z gminami innych państw w zakresie współpracy gospodarczej, handlowej, społecznej, oświatowej i artystycznej w ramach polityki regionalnej
 7. kojarzenie gmin z terenu Górnego Śląska z gminami innych państw w zakresie współpracy gospodarczej, handlowej, społecznej, oświatowej i artystycznej w ramach polityki regionalnej;
 8. współpracę z osobami fizycznymi i instytucjami prowadzącymi działalność o podobnych celach.

§ 9

W realizacji swych celów Fundacja może nawiązać współpracę z polskimi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi, organizacjami i instytucjami państwowymi.

 

Rozdział III
Działalność pożytku publicznego

§ 10

 1. Statutowa działalność Fundacji może być prowadzona, jako działalność nieodpłatna w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Przedmiotem działalności nieodpłatnej Fundacji jest:
   
  • 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 69.10.Z Działalność prawnicza
  • 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
  • 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
  • 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca działalność biura
  • 82.30.Z Działalność związana organizacją targów, wystaw i kongresów
  • 85.52.Z  Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
  • 85.59.A  Nauka języków obcych
  • 85.59.B  Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
  • 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana
  • 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych.

§ 11

Fundacja nie prowadzi działalności odpłatnej

 

Rozdział IV
Majątek i dochody Fundacji

§ 12

Fundacja realizuje cele statutowe w oparciu o posiadany majątek.

§ 13

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 100 zł (słownie: sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz dochody uzyskane przez Fundację i inne zapisy, subwencje osób prawnych, dochody ze zbiórek i imprez publicznych, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego oraz nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację i inne.

§ 14

Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Fundacji;
 2. praw majątkowych nabytych przez Fundację;
 3. dochodów z działalności  Fundacji
  • organizowania koncertów charytatywnych,
  • organizowania kursów,
  • organizowania wystaw,
  • działalności literackiej,
  • działalności poligraficznej,
  • kojarzenia kontraktów handlowych,
 4. odsetek od wkładów na rachunkach bankowych;
 5. dotacji;
 6. innych wpływów i dochodów.

§ 15

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 17

Osoby fizyczne i osoby prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny lub dotacje (jednorazowo lub łącznie) w wysokości co najmniej 100.000 zł. (stotysięcyzł.) lub gdy idzie o osoby zagraniczne – 2000 USD  - uzyskują tytuł sponsora Fundacji, jeżeli wyrażą takie życzenie.

§ 18

Tytuł sponsora Fundacji ma charakter osobisty.

§ 19

Majątek Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych Fundacji, na pokrycie kosztów jej utrzymania.

§ 20

Fundacja może tworzyć fundusze celowe, przeznaczone na realizację poszczególnych rodzajów celów działania Fundacji. Fundacja gromadzi środki finansowe na rachunkach bankowych.

§ 21

Zabronione jest:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 22

Zarząd Fundacji prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów.

§ 23

Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

Rozdział  V
Władze Fundacji

§ 24

 1. Władzami Fundacji są:
   
  • Zgromadzenie Fundacji, zwane dalej Zgromadzeniem
  • Rada Fundacji, zwana dalej Radą
  • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem
 2. Zarząd Fundacji może powołać jako swoje ciało doradcze komisję  programową złożoną z twórców skupionych wokół idei Fundacji.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

 

Zgromadzenie Fundatorów

§ 25

 1. Zgromadzenie Fundacji jest najwyższym organem Fundacji.
 2. Zgromadzenie Fundacji wybiera spośród swego grona Przewodniczącego  Zgromadzenia na okres 3-letniej kadencji.
 3. Zgromadzenie Fundacji składa się z osób albo spadkobierców osób, które powołały Fundację.
 4. Zgromadzenie Fundacji może przyjąć do swego grona osoby fizyczne albo osoby prawne, które złożą pisemną deklarację uczestnictwa oraz:
   
  • dokonały przysporzenia majątkowego na rzecz Fundacji lub zadeklarują zamiar systematycznego materialnego wspierania Fundacji lub jej celów;
  • wspomagają działalność Fundacji w inny sposób.
 5. Zgromadzenie Fundacji może wykluczyć ze swego grona osoby, których działania lub postawa przynosi szkodę Fundacji lub godzi w jej dobre imię. Uchwała o wykluczeniu musi zostać podjęta większością ¾ głosów w obecności co najmniej połowy członków Zgromadzenia Fundatorów.
 6. Do kompetencji Zgromadzenia należy:
   
  • wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
  • zatwierdzanie wieloletnich planów działania Fundacji;
  • zajmowanie stanowiska we wszystkich sprawach Fundacji przedłożonych przez Radę Fundacji albo podjętych z własnej inicjatywy;
  • powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji;
  • zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności i sprawozdania finansowego Zarządu oraz sprawozdania z działalności Rady Fundacji;
  • kwitowanie Zarządu i Rady Fundacji z wykonania ich obowiązków;
  • podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych w Statucie.

§ 26

 1. Zebranie Zgromadzenia Fundacji zwołuje Przewodniczący Zgromadzenia, z własnej inicjatywy, bądź na wniosek Rady Fundatorów albo Zarządu albo 1/5 członków Zgromadzenia Fundatorów – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
 2. W przypadku nie zwołania przez Przewodniczącego lub niemożliwości zwołania przez niego zebrania w terminie 21 dni od daty złożenia pisemnego wniosku, każdy organ uprawniony do zgłoszenia wniosku albo ½ członków Zgromadzenia może samodzielnie zwołać zebranie Zgromadzenia.
 3. Zebranie Zgromadzenia Fundacji powinno być zwoływane co najmniej raz w roku.

§ 27

Zebranie Zgromadzenia Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 28

 1. Zebranie Zgromadzenia Fundacji otwiera i prowadzi Przewodniczący lub najstarszy wiekiem obecny na zebraniu członek Zgromadzenia.
 2. Zgromadzenie Fundatorów może podjąć uchwałę jedynie w przedmiocie objętym porządkiem obrad przedstawionym członkom Zgromadzenia, chyba, że na zabraniu są reprezentowani wszyscy członkowie Zgromadzenia i żaden z nich nie sprzeciwi się podjęciu uchwały w przedmiocie nie objętym porządkiem obrad. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia Fundatorów oraz wnioski porządkowe mogą być uchwalane, chociaż nie były umieszczone w porządku obrad.

§ 29

Na zebraniu Fundatorzy mogą być reprezentowani przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej.

§ 30

Członkowie Zgromadzenia Fundacji nie mogą osobiście ani przez pełnomocników, ani jako pełnomocnicy innych osób głosować w sprawach, które dotyczą ich praw i obowiązków w stosunku do Fundacji lub sporów między nimi a Fundacją.

 

Rada Fundacji

§ 31

 1. Członkami Rady Fundacji mogą być Fundatorzy lub ich przedstawiciele oraz inne osoby fizyczne, w tym przedstawiciele osób prawnych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej, którzy popierają cele Fundacji.
 2. Członkowie Rady Fundacji:
   
  • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
  • nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
  • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzed

§ 32

 1. Rada Fundacji jest organem o uprawnieniach kontrolnych i opiniodawczych, nie podlegających Zarządowi w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. W skład Rady Fundacji wchodzi od 5 do 10 osób powołanych przez Zgromadzenie Fundatorów na okres 3 lat.
 3. Członkowie Rady Fundacji mogą być odwołani przed upływem kadencji z przyczyn wymienionych w paragrafach kolejnych.
 4. Członkowie Rady Fundacji powołują na okres 3-letniej kadencji: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Rady Fundacji.

§ 33

Do kompetencji Rady Fundacji należy:

 • uchwalanie jej regulaminu;
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Fundacji, w tym: Prezesa, Wiceprezesa i Sekretarza Zarządu Fundacji;
 • ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Fundacji;
 • reprezentacja Fundacji w stosunkach pomiędzy członkami Zarządu a Fundacją;
 • zatwierdzanie przedstawionego przez Zarząd regulaminu funkcjonowania Zarządu;
 • zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych programów działania Fundacji;
 • nadzór nad działalnością Zarządu;
 • inspirowanie kierunków działania Fundacji;
 • podejmowanie uchwał w ważnych sprawach majątkowych, w tym dotyczących zbycia i nabycia nieruchomości;
 • zmiana statutu

§ 34

Dla wykonywania swych funkcji i zadań Rada Fundacji ma prawo wglądu w bieżącą działalność poprzez:

 • żądanie od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących działalności Fundacji we wszystkich dziedzinach;
 • żądanie od Zarządu i pracowników Fundacji sprawozdań finansowych i wyjaśnień;
 • dokonywanie rewizji majątku i kontroli finansowej.

§ 35

 1. Rada Fundacji pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Zarząd nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Rada Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków w przedmiocie objętym porządkiem obrad określonym przez organ  zwołujący posiedzenie. Każdy członek Fundacji ma jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Rady Fundacji.
 3. W posiedzeniach tych może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. Przedstawiciel Zarządu Fundacji może składać na posiedzeniach Rady Fundacji wyjaśnienia i oświadczenia dotyczące działań podejmowanych przez Zarząd Fundacji

§ 36

W przypadku, gdy Rada Fundacji nie może podjąć uchwały z uwagi na brak wymaganego kworum członków, Zarząd może zwołać w terminie 30 dni kolejne posiedzenie Rady Fundacji, na którym można podjąć uchwałę objętą porządkiem poprzedniej Rady bez względu na ilość reprezentowanych na nim członków.

§ 37

Do udziału w posiedzeniu Rady Fundacji mogą być zaproszone z głosem doradczym, osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Rada Fundacji może tworzyć stałe komisje programowe, do których mogą być zapraszane osoby nie związane z Fundacją.

 

Zarząd Fundacji

§ 38

 1. Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób.
 2. Zarząd Fundacji powoływany jest na 3-letnią kadencję.
 3. Zarząd zostaje odwołany przed upływem kadencji w przypadku nie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Fundacji.
 4. Do Zarządu mogą  być powoływane również osoby spoza grona Fundatorów.
 5. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani w następujących przypadkach:
   
  • złożenia rezygnacji;
  • podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;
  • nie pełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok;
  • istotnego naruszenia postanowień Statutu lub działania na szkodę Fundacji

   Nie pozbawia to ich uprawnienia do zgłoszenia roszczenia z tytułu umowy o pracę.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 39

 1. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia lub Rady Fundacji.
 2. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą  większością głosów, przy obecności co najmniej 2/3 jego członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarząd.

§ 40

Zarząd Fundacji:

 1. reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. opracowuje programy jej działania;
 3. sporządza sprawozdania z działalności Fundacji;
 4. sprawuje zarząd nad jej majątkiem oraz nadzoruje prowadzenie dokumentacji księgowej;
 5. przyjmuje subwencje, spadki i darowizny;
 6. kieruje bieżącą działalnością Fundacji;
 7. podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek i fundacji;
 8. występuje z wnioskiem w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 41

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa jeden członek Zarządu.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu

§ 42

Zmiana Statutu może nastąpić na wniosek Zarządu Fundacji lub Zgromadzenia Fundacji.

§ 43

Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje na wniosek Zarządu Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów obecnych członków Rady.

 

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 44

Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach. Do łączenia fundacji stosuje się odpowiednio przepisy o ich tworzeniu i likwidacji

§ 45

Fundacja podlega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego została ustanowiona, bądź w razie wyczerpania środków finansowych i jej majątku.

§ 46

Uchwałę o likwidacji Fundacji podejmuje Rada większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy jego członków.

§ 47

Fundacja składa  corocznie sprawozdania ze swej działalności za rok bieżący ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 48

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy.